Banksparen

De Wet Banksparen maakt het mogelijk om bij een bank of een beleggingsinstelling fiscaal gunstig vermogen op te bouwen voor het aflossen van uw hypotheek of voor het opbouwen van pensioen. Het gedeelte van de Wet Banksparen dat van toepassing is bij het aflossen van de hypotheek, heet het Spaarrekening Eigen Woning regime (SEW). Op het moment dat gekozen wordt voor banksparen wordt de hypotheek vaak een bankspaarhypotheek genoemt. Op deze pagina behandelen wat een bankspaarhypotheek exact is en aan welke voorwaarden en regels voldaan moet worden om te kunnen profiteren van het belastingvoordeel van banksparen.

Wat is een bankspaarhypotheek?

Zoals beschreven op de pagina overzicht hypotheekvormen, kan een hypotheekvorm bestaan uit een combinatie van een hypotheeklening, aflossing/vermogensopbouw en een overlijdensrisicoverzekering. Een bankspaarhypotheek is een combinatie van een hypotheeklening en een geblokkeerde rekening. De bankspaarhypotheek bevat standaard geen aanvullende overlijdensrisicoverzekering. Op het moment dat aanvullende overlijdensrisicodekking gewenst is, dient dit los geregeld te worden. Op de geblokkeerde rekening wordt periodiek geld gestort dat gebruikt dient te worden voor de aflossing van de hypotheeklening. Hierbij kan er een keuze gemaakt worden voor een spaarvariant (de Spaarrekening Eigen Woning) en een beleggingsvariant (Beleggingsrekening Eigen Woning).

Spaarrekening Eigen Woning (SEW)

De Spaarrekening Eigen Woning (SEW) is een geblokkeerde spaarrekening waarop regelmatig geld gestort wordt dat uiteindelijk aangewend dient te worden ter aflossing van een hypotheekschuld. De rente die de rekeninghouder ontvangt op de spaarrekening, zal normaal gesproken gelijk zijn aan de hypotheekrente die over de (bankspaar)hypotheek betaald dient te worden. De SEW kent hierdoor een gegarandeerd eindkapitaal. Vanwege dit gegarandeerde eindkapitaal heeft een eventuele stijging van de hypotheekrenten altijd direct een daling van de inleg tot gevolg. De SEW lijkt qua opzet sterk op de spaarhypotheek. Er zijn echter ook belangrijke verschillen.

Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW)

De Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW) wordt ook wel het Beleggingsrecht Eigen Woning genoemd. De BEW is een geblokkeerde beleggingsrekening waarop regelmatig geld gestort wordt dat gebruikt dient te worden voor de aflossing van de hypotheek. Het ingelegde vermogen wordt belegd. Meestal wordt er belegd in beleggingsfondsen. Hierbij kan er vaak gekozen worden tussen een aantal verschillende risicoprofielen: van risicoloos tot risicovol. Kenmerk van beleggen is dat het rendement nooit 100% zeker is. Het is bij een BEW daarom altijd de vraag of het kapitaal op einddatum voldoen zal blijken te zijn om de hypotheeklening af te lossen.

Regels en voorwaarden van de SEW en BEW

Zoals beschreven op de pagina over belastingen en het aflossen van de hypotheek, hoeft het opgebouwde vermogen bij banksparen gedurende de looptijd niet in Box 3 opgenomen te worden. Hiermee ontstaat een mogelijk belastingvoordeel. De uiteindelijke uitkering kan vaak ook belastingvrij gebruikt worden voor de aflossing van de hypotheek. Echter, om deze belastingvoordelen te krijgen, moet er aan een aantal voorwaarden en regels voldaan worden. Deze voorwaarden en regels zetten we hieronder op een rij. Hierbij hebben we een scheiding gemaakt in regels die met de overeenkomst zelf te maken hebben en regels die te maken hebben met de vrijstelling bij de uitkering van de SEW/BEW.

Regels en voorwaarden voor het opzetten van een SEW/BEW

 • U moet de SEW onderbrengen bij een bank of beleggingsinstelling die in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) mag optreden als aanbieder;
 • er moet sprake zijn van een eigen woning;
 • deze eigen woning moet eigendom van de rekeninghouder zijn.
 • de rekeninghouder moet een eigen woning schuld hebben;
 • de rekening dient geblokkeerd te zijn. De blokkade dient in de rekeningovereenkomst vermeld te staan;
 • de rekening mag alleen geblokkeerd worden ter aflossing van de eigen woning schuld;
 • de rekening mag dus maar 1 keer gedeblokkeerd worden. De rendementen die tussentijds behaald worden dienen op de rekening bijgeschreven te worden.

Regels en voorwaarden in verband met de vrijstelling bij uitkeren

 • u moet de geblokkeerde rekening bij leven gedurende minimaal 15 jaar in stand houden;
 • bij een looptijd tussen de 15 en 20 jaar geldt een belastingvrije uitkering van 32.900 euro. Bij een inlegperiode van 20 jaar of meer, geldt een vrijstelling van 145.000 euro. De genoemde vrijstellingen gelden niet per product maar per persoon. Iedere belastingplichtigde kan dus in zijn leven maximaal 145.000 euro belastingvrij ontvangen.
 • bij overlijden wordt de rekening gedeblokkeerd. De vrijstelling is in dit geval ook van toepassing, ook al is er nog niet voldaan aan de bovenvermelde looptijd;
 • de inleg op de rekening moet voldoen aan de bandbreedte eis;
 • de hoogste inleg mag nooit meer bedragen hebben dan het tienvoud van de laagste inleg. Het is niet mogelijk om tijdelijk te stoppen met inleggen.
 • de vrijstelling kan nooit hoger zijn dan de met het opgebouwde vermogen af te lossen hypotheekbedrag;

Op het moment dat niet aan alle regels wordt voldaan, verhuist de spaarrekening of beleggingsrekening automatisch van box 1 naar box 3.

BACK TO TOP